Cilj: Sticanje osnovnih znanje o standardnim načinima za prenos podataka i povezivanje teorijske osnove iz ove oblasti sa konkretnim rešenjima, koja se primenjuju u praksi. Dobro poznavanje Principa funkcionisanja komunikacioniih protokola po OSI referentnom modelu, kao i praktičnih verzija protokola implementiranih u LAN i WAN mrežama, sa naglaskom na TCP/IP protokolima (Internet).
Cilj: Ovladavanje osnovnim znanjima vezanim za način analize i prenosa analognih i digitalnih signala.