Cilj: Struktura i arhitektura telekomunikacionih mreža
Cilj: Upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim aspektima digitalne obrade signala i njihova praktična obuka za korišćenje odgovarajućih hardverskih i softverskih alata.
Cilj: Upoznavanje sa tehničkom akustikom, elektroakustikom i audio-tehnikom. Poznavanje elemenata fizičke akustike, psiho-fiziološke akustike, akustike prostorija i zaštite od buke, elektroakustičkih pretvarača i sistema za ozvučavanje prostora, snimanje i reprodukciju zvuka.