Elektroakustika je jednosemestralni kurs na Osnovnim akademskim studijima na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, na studijskom programu "E1 - Energetika, elektronika i telekomunikacije", na modulu "Informaciono-komunikacione tehnologije i obradu signala" koji biraju studenti 3. godine koji se opredeljuju za podmodul "Obrada signala".

Predmet se nadovezuje na sledeće predmete:
1) Signali i sistemi i 2) Digitalna obrada signala, kao i nekoliko oblasti matematike i fizike.

Na predmet Elektroakustika nadovezuje se nekoliko izbornih predmeta na podmodulu za Obradu signala na 4. godini:
1) Digitalna obrada audio-signala, 2) Monitoring i zaštita od buke i 3) Audiotehnika,
kao i niz predmeta na različitim master programima na FTN i UNS: 4) Govorne tehnologije (na FTN-MAS-OS), 5) Multimodalna percepcija čoveka i mašine i 6) Govorna komunikacija čovek-mašina (na FTN-MAS-AI/ML) i nekoliko predmeta na UNS-MAS-VAI (vibro-akustičko inženjerstvo).

Predmet se sluša u 6. semestru FTN-OAS-E1-IKT&OS na podmodulu "Obrada signala" sa fondom časova: 3 časa predavanja, 1 čas auditornih i 1 čas laboratorijskih vežbi nedeljno, te kao takav nosi 6 ESPB bodova.