Cilj: Upoznavanje sa osnovnim tehnikama obrade informacija pri bežičnom prenosu i osnovnim tehnologijama i protokolima za bežični prenos podataka.